Edictes del BOP

bop
Exercici: 2024 Bop: 128-0 Edicte: 5673 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Informació pública de sol·licitud de llicència d'obres i d'ús provisional per instal·lació d'una cartellera
Exercici: 2024 Bop: 109-0 Edicte: 4714 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari 3CE 5/2024
Exercici: 2024 Bop: 101-0 Edicte: 4309 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3SC 4/2024
Exercici: 2024 Bop: 98-0 Edicte: 4201 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 7, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal de sanejament i núm. 11, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2335 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici de 2024
Exercici: 2024 Bop: 61-0 Edicte: 2284 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 7 i 11
Exercici: 2024 Bop: 56-0 Edicte: 2076 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació provisional de la relació d'aspirants admesos i exclosos per a la contractació de personal laboral fix, per a una plaça d'oficial de serveis múltiples, grup de classificació C2
Exercici: 2024 Bop: 28-0 Edicte: 863 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició per a la contractació personal fix per serveis múltiples
Exercici: 2024 Bop: 9-0 Edicte: 121 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació definitiva del pressupost general de l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11174 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació definitiva de modificació de les ordenances municipals per a l'exercici 2024