Informe 25/2023 Sindicatura de Comptes de Catalunya

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, ha emès aquest informe sobre la tramesa de la informació relativa a l’exercici del control intern de les corporacions locals, exercicis 2019, 2020 i 2021.

L’objecte del treball ha estat el següent:

  • Verificar el compliment de l’obligació per part de l’òrgan interventor de trametre la informació prevista en l’article 218.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.
  • Examinar la informació que han fet constar en relació amb la tramesa del control intern,
    la qual inclou l’estructura de l’òrgan interventor, l’exercici del control intern, els acords i resolucions adoptats contraris a les objeccions formulades, els expedients administratius amb omissió de la fiscalització prèvia i les anomalies detectades en matèria d’ingressos

A continuació disposeu de l’informe: