Sindicatura de Comptes de Catalunya Informe 29/2023

La Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, estableix que l’informe anual sobre el Compte general de les corporacions locals té l’objectiu principal de constatar que les corporacions locals trameten el Compte general d’acord amb la normativa que regeix la matèria i abans del 15 d’octubre de l’any següent al del tancament de l’exercici.

L’informe, per tant, s’elabora de forma recurrent i és una revisió limitada dels comptes, estats i de la documentació inclosa en la tramesa del Compte general i no suposa, en cap cas, una fiscalització dels comptes anuals presentats ni de la documentació que els acompanyen.

Tampoc no suposa que es doni la conformitat a la gestió economicofinancera de les entitats locals que l’han enviat.

A més de l’objectiu ja esmentat, hi ha altres finalitats associades al procés d’elaboració d’aquest informe anual, com són les següents:

  • Verificar que els comptes generals tramesos s’ajusten al que disposa la normativa i s’envien complets quant a ens integrants i quant a comptes, estats i justificants de cadascun d’ells.
  • Verificar que els comptes generals han estat lliurats a la Sindicatura mitjançant el procediment regulat, en els formats establerts, degudament aprovats, dins el termini previst i amb la signatura del president o presidenta de cada corporació en qualitat de comptedant.
  • Oferir la informació agregada de les entitats obligades a enviar els comptes a la Sindicatura de Comptes.
  • Col·laborar en la millora de la formulació dels comptes anuals amb la revisió i validació de les dades comptables lliurades i amb la comunicació a la corporació local corresponent de les incidències, irregularitats, incongruències o mancances detectades, perquè puguin explicar-les, justificar-les o esmenar-les, segons escaigui.

A continuació trobareu l’informe: